สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Symposium on Digital Financial Inclusion ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีส กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมตอบรับมอบความรู้อย่างคับคั่ง

การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Symposium on Digital Financial Inclusion จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงิน ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายเรื่อง Digital Financial Inclusion ที่หลากหลายในระดับโลก ความท้าทายในรูปแบบต่างๆ ของสังคมไร้เงินสด รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นไปได้และปลอดภัย โดยเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ซึ่งสํานักงานกสทช. ได้เชิญวิทยากรทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและมอบความรู้ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการภาคมาตรฐานโทรคมนาคม จากสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ITU) รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีการใช้เงินสด ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ผู้บริหารจาก True money, Alipay, VISA, สมาคมธนาคารไทย และจากบริษัท DOCOMO ของประเทศ ญี่ปุ่น

โดยขณะนี้มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนไทย ภาคธุรกิจการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ของอาเซียนในประเทศไทย โดยกสทช. คาดหวังว่าการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยได้สามารถทําธุรกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัลได้มากขึ้น

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น