ลูกจ้างต้องรู้! ลาป่วยไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32
กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ซึ่งการลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน
ทำงานขึ้นไป

กฎหมายกำหนดให้นายจ้าง “อาจ” ให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งกฎหมาย “มิได้” มีบทบังคับว่าลูกจ้าง “ต้อง” แสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วยเสมอไป

สำหรับกรณีที่บางบริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิลาป่วยต่างกัน เช่น ลาป่วย 1 หรือ 2 วัน ต้องใช้ใบรับรองแพทย์มาประกอบการลานั้น ประเด็นนี้ถือว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ได้

เนื่องจากลูกจ้างบางคนอาจไม่ได้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แต่อาจรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย หรือซื้อยามาทานเองก็ได้ จึงไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้าง ลูกจ้างสามารถชี้แจงให้นายจ้างทราบถึงการลาป่วยดังกล่าวได้

เพราะฉะนั้นหากลูกจ้างลาป่วยไม่เกิน 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ถ้านายจ้างขอ ไม่สามารถเอาผิดเราได้!!

Facebook Comments