กองทุน SSF ผลงานดี ลงทุนในอะไรบ้าง?

กองทุน SSF ผลงานดี ปี 2565 ลงทุนในอะไรบ้าง?

วันนี้ Salary Investor ได้รวบรวมกองทุน SSF ที่สร้างผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 1 ปี ได้ผลงานดีมาฝาก มาดูกันว่ากองทุนผลงานดี เหล่านี้ลงทุนในบริษัทอะไรบ้าง?

1. กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม (KKP ACT EQ-SSF)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร
นโยบายกองทุน :
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมี Net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี : 14.69%
ความเสี่ยง : 6/8
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน :
1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
4.บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
5.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.finnomena.com/fund/KKP%20ACT%20EQ-SSF

2. กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออม (KKP SET50 ESG-SSF)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร
นโยบายกองทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุน มีเป้าหมายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50

และ/หรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV โดยการนับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี : 11.11%
ความเสี่ยง : 6/8
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน :
1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
4.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
5.บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.finnomena.com/fund/KKP%20SET50%20ESG-SSF

3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (PRINCIPAL SET50SSF-SSF)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
นโยบายกองทุน :
ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของดัชนี SET50 และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่มีผลในการคำนวณดัชนี SET50 การลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อีกทั้งกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี : 10.85%
ความเสี่ยง : 6/8
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน :
1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
4.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
5.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.finnomena.com/fund/PRINCIPAL%20SET50SSF-SSF

4. กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
นโยบายกองทุน :
ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%ของNAV โดยเน้นตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี : 10.66%
ความเสี่ยง :  6/8
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน :
1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
4.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
5.บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.finnomena.com/fund/KFENS50SSF

5. กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)

บลจ. : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด
นโยบายกองทุน :
เน้นลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ําหนักราย

กลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสดในสถานการณ์ตลาดที่อํานวย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะสั้น

ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี : 10.45%
ความเสี่ยง : 6/8
ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน :
1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
2.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4.บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
5.บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.finnomena.com/fund/K-STAR-SSF