“ประกันสังคมมาตรา 40” จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ! เพื่อ อาชีพอิสระ พ่อค้าแม้ค้า

สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ขาย หาบเร่แผงลอย หรืออาชีพรับจ้างทั่วไป มักจะได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ไม่มากเท่าคนที่ทำงานประจำ
ปัจจุบันทางสำนักงานประกันสังคมได้มีโครงการประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อรองรับและให้สวัสดิการแก่ประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งประกันสังคมมาตรา 40 นี้ ก็มีหลายทางเลือก เรามาดูกันว่าแต่ละทางเลือกนั้นมีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร แบบไหนตอบโจทย์เราที่สุด
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (ผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)
ทางเลือกนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ

-กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
-กรณีทุพพลภาพ
-กรณีเสียชีวิต
รายละเอียดของทางเลือกที่ 1 มีดังนี้
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
1. ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเป็นเงินชดเชยการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน จะได้รับเงินชดเชย 300 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน/ปี
2. กรณีไม่ต้องนอนโรงพยาบาล แต่แพทย์สั่งให้หยุดงานและพักฟื้นที่บ้านตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท สูงสุด 30 วัน/ปี
3. แต่หากกรณีที่แพทย์สั่งหยุดงาน 1-2 วัน จะได้รับเงินชดเชยวันละ 50 บาท สูงสุด 3 ครั้ง/ปีอีกด้วย
-ค่ารักษาพยาบาลสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 30 บาท จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรณีทุพพลภาพ
1.จะได้รับเป็นเงินชดเชยการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ ตั้งแต่ 500-1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี (โดยจำนวนเงินที่ได้รับต่อเดือนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบก่อนกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ)
กรณีเสียชีวิต
2.จะได้รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท และได้รับเงินสงเคราะห์อีก 3,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบก่อนเสียชีวิตครบ 60 เดือน
ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (ผู้ประกันตนจ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท)
ทางเลือกนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี คือ

-กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
-กรณีทุพพลภาพ
-กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ)
-กรณีเสียชีวิต
รายละเอียดของทางเลือกที่ 2 มีดังนี้
กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ,กรณีทุพพลภาพ ,กรณีเสียชีวิต
– ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่อยู่ในทางเลือกที่ 2 จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของเงินชดเชยกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ เงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิต
2.ผู้ประกันตนที่อยู่ในทางเลือกที่ 1 ทั้งหมด แต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของ กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ) เข้ามาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ)
– ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับเป็นบำเหน็จเงินก้อน พร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) และหากเราต้องการมีเงินก้อนใช้ในยามเกษียณมากขึ้น เราสามารถเลือกจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ โดยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 450 บาท/เดือน (ผู้ประกันตนจ่ายเอง 300 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท)
ทางเลือกนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี คือ

-กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
-กรณีทุพพลภาพ
-กรณีชราภาพ (เงินบำเหน็จ)
-กรณีสงเคราะห์บุตร
-กรณีเสียชีวิต
Facebook Comments