ลงทุนเติบโตไปกับภาคอุตสาหกรรมในเขต EEC กับ “กองทรัสต์ WHAIR” เปิดจองซื้อประชาชนทั่วไป วันที่ 14 – 16 ธันวาคม นี้

มารู้จักกับกองทรัสต์ WHAIR  ?

 “WHAIR” หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล  (WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือกองทรัสต์ “WHAIR” ลงทุนในสิทธิการเช่าในโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูง ในบริเวณอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยทรัพย์สินที่กอง WHAIR ลงทุนตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA จึงสามารถดึงดูดผู้เช่าที่ต้องการประกอบธุรกิจภายในคลัสเตอร์ของธุรกิจภายในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group

ทั้งนี้ สำหรับปี 2565 ทางกองทรัสต์ WHAIR ได้วางกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน คลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการเติบโตของ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง

ทำไมถึงควรลงทุนในธีม EEC ประเทศไทยกับกองทรัสต์ WHAIR

EEC เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศครอบคลุมอุตสาหกรรม new S curve ที่จะเป็นอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย โดยทรัพย์สินของกองทรัสต์ WHAIR เป็น โรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่า ส่วนใหญ่กว่า 90% ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม EEC ทั้งจังหวัดระยอง และชลบุรีซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การลงทุนของประเทศไทย สามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ มีทั้งโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูป ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) เขตปลอดอากร (Freezone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Freezone) เพื่อสนับสนุนผู้เช่า ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่พัฒนาโดย WHA Group ผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้อมโซลูชั่นครบวงจรด้านสาธารณูปโภค และพลังงาน ในประเทศไทยด้วย market share มากกว่า 40%

ทรัพย์สินของกอง WHAIR ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group ทำให้มีระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อม เช่น

  • ระบบไฟฟ้า

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group สามารถมั่นใจได้ว่า แหล่งจ่ายไฟในนิคมฯ มีเสถียรภาพ เนื่องจาก WHAUP ดําเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัท ที่ประกอบธุรกิจผลิต และจําหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งหมด 13 แห่งและโรงไฟฟ้าไอพีพีในนิคมอุตสาหกรรมและรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม

  • ระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

WHAUP ให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมด้วยกําลังการผลิตที่ 366,776 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group ประกอบไปด้วยน้ำ ใช้ในกระบวนการผลิต, น้ำประปา, และรีเวิร์สออสโมซิส (RO) และ
ผลิตน้ํากลั่น

  • ระบบบำบัดน้ำเสีย

WHAUP ให้บริการบําบัดน้ำเสียแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group โดยมีกําลังการบำบัดน้ำเสียรวมประมาณวันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างความมั่น ใจให้กับผู้ประกอบการว่า น้ำเสียที่ใช้แล้วจะได้รับการจัดการ และบําบัดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยลงสู่บ่อบําบัดน้ำรวมของแต่ละนิคม น้ำที่บําบัดแล้วจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือนําไปหมุนเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้

  • WHA Group ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย

WHA group เป็นหนึ่งในผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยที่โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 40% และมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้เช่าโรงงานคลังสินค้าในนิคมแบบครบวงจร

ปัจจุบันมีโรงงานที่สร้างเสร็จแล้ว และอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 529,700 ตารางเมตร และคลังสินค้าที่สร้างเสร็จแล้ว และอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 197,000 ตารางเมตร

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กอง WHAIR ถือเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนดีในโซน EEC และมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตกับธีม EEC อย่างแท้จริง

ทรัพย์สินปัจจุบันที่กองทรัสต์ WHAIR ลงทุน มีอะไรบ้าง?

กองทรัสต์ WHAIR ลงทุนในโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่าในโซน EEC เกือบทั้งหมด (กว่า 90% ของทรัพย์สินตั้งอยู่ใน EEC Zone)

ทรัพย์สินปัจจุบันในเขต Logistics Park
1. WHA Logistics Park 1 (WHA LP1) : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 1
คลังสินค้า 2 ยูนิต 16,820 ตารางเมตร

2. WHA Logistics Park 2 (WHA LP2) : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2
คลังสินค้า 12 ยูนิต 56,120 ตารางเมตร
3. WHA Logistics Park 4 (WHA LP4) : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 4
คลังสินค้า 11 ยูนิต 37,482 ตารางเมตร

ทรัพย์สินปัจจุบันในเขตระยองและชลบุรี

4. WHA Chonburi Industrial Estate 1 (WHA CIE1) : นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 โรงงาน 24 ยูนิต 23,916 ตารางเมตร

5. Eastern Seaboard Industrial Estate (ESIE) : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โรงงาน 41 ยูนิต 57,752 ตารางเมตร

6. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE1) : นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 1 โรงงาน 38 ยูนิต ยูนิต 150,828 ตารางเมตร

ทรัพย์สินปัจจุบันในเขตสระบุรี

7. WHA Saraburi Industrial Land (WHA SIL) : เขตประกอบการอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี โรงงาน 18 ยูนิต 37,714 ตารางเมตร

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHAIR จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4

 สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมดเป็นจำนวน 48,186 ตารางเมตร มูลค่ารวมไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาท ได้แก่

1. WHA Chonburi Industrial Estate 1 (WHA CIE1) : นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 โรงงาน 1 ยูนิต 660 ตารางเมตร

2. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE1) : นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 โรงงาน 1 ยูนิต 3,760 ตารางเมตร

3. Eastern Seaboard Industrial Estate (ESIE) : นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โรงงาน 4 ยูนิต 10,720 ตารางเมตร

4. Hi-Tech Kabin Industrial Estate (KABIN) : นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์
โรงงาน 1 ยูนิต 1,152 ตารางเมตร

5. WHA Logistics Park 1 (WHA LP1) : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 1
คลังสินค้า 2 ยูนิต 8,844 ตารางเมตร

6. WHA Logistics Park 2 (WHA LP2) : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 2
คลังสินค้า 3 ยูนิต 12,623 ตารางเมตร

7. WHA Logistics Park 4 (WHA LP4) : ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์ พาร์ค 4
คลังสินค้า 2 ยูนิต 10,427 ตารางเมตร

ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมจะส่งผลให้กองทรัสต์ WHAIR มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 428,818 ตารางเมตร และมีมูลค่าทรัพย์สินรวม แตะที่ระดับกว่า 13,000 ล้านบาท จากปัจจุบันสิ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 11,757.60 ล้านบาท

กองทรัสต์ WHAIR มีผู้เช่าคุณภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้าง?

รายชื่อผู้เช่าปัจจุบัน :

1. Saffron Living Co.,Ltd สัดส่วน 12.5%
2. Vexcel Pack Co.,Ltd (formerly visy packaging) สัดส่วน 4.3%
3. DHL supply Co.,Ltd สัดส่วน 4.0%
4. Nippon Express Logistic (Thailand) Co.,Ltd สัดส่วน 3.8%
5. ZF Lemforder (Thailand) Co.,Ltd สัดส่วน 3.3%
6. Jelly Belly Candy Company (Thailand) Ltd. สัดส่วน 2.8%
7. NX Shoji (Thailand) Co.,Ltd สัดส่วน 2.8%
8. NHK Antolin (Thailand) Co.,Ltd สัดส่วน 2.4%
9. Gempack Asia Limited สัดส่วน 2.3%
10. Supreme feltol (Thailand) Co.,Ltd สัดส่วน 2.2%

5 จุดเด่นของทรัพย์สินที่ลงทุนในครั้งนี้ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในอนาคตมีอะไรบ้าง?

1. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนตั้งอยู่ในศูนย์กลางของอุตสาหกรรม และศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนตั้งอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพสูง โดยส่วนใหญ่อยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นทําเลเดียวกันกับที่ทรัพย์สินปัจจุบันที่กองทรัสต์ลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมีศักยภาพในการจัดหาผู้เช่า และมีอัตราการเช่าอยู่ในระดับที่ดีสะท้อนจากผลการดำเนินงานดีสม่ำเสมอ โดยมี OR เฉลี่ยอยู่ที่ 91%

2. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดระยอง และชลบุรีซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดําเนินธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

3. ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนบางส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone)
ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากกรมศุลกากร

4. การชดเชยรายได้จากบริษัทเจ้าของทรัพย์สินเป็นระยะเวลา 3 ปี
เจ้าของทรัพย์สินตกลงจะชดเชยรายได้ค่าเช่า และบริการกรณีที่ในช่วง 3 ปี นับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะลงทุนไม่มีผู้เช่า และ/หรือการชดเชยส่วนขาดจากอัตราค่าเช่าขั้นต่ำให้แก่กองทรัสต์ WHAIR

5. ประมาณการผลประโยชน์ตอบแทน และเงินลดทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นภายหลังทำรายการ (Total Distributions Per Unit)

กองทรัสต์ WHAIR ได้ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายหลังการลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เท่ากับ 0.64 บาท/หน่วย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สอบทานโดย ผู้สอบบัญชี ซึ่งคิดเป็นประมาณอัตราผลตอบแทน 8.9% คำนวณจากราคาเสนอขายสูงสุดที่ 7.2 บาทต่อหน่วย

สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมใน ครั้งที่ 4 นี้ เป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าใน Ready Built Factory (อาคารโรงงานสำเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้าสำเร็จรูป) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ในพื้นที่เช่าอาคารทั้งหมด ประมาณ 48,186 ตารางเมตร มูลค่ารวมไม่เกิน 1,345.89 ล้านบาทโดยอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า กอง WHAIR มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง มีผู้เช่าที่แข็งแรง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอให้กับผู้ลงทุน การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ลงทุนอีกครั้งที่จะได้ร่วมลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนดี

สำหรับนักลงทุนรายย่อย/1,2 ผู้ที่สนใจลงทุนในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สามารถจองซื้อได้ในช่วงเวลา และช่องทางดังนี้

  • ประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565

  • ช่องทางการจองซื้อ: ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) และสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

 /1 การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

/2  ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นสัญชาติอื่นใดที่มิใช่สัญชาติไทย อย่างไรก็ดี รายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าลงทุนใน WHAIR สามารถดูรายละเอียดได้ที่ WHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust, WHAIR (wha-ir.com) หรือสามารถติดต่อได้ที่ สาขาของธนาคารกสิกรไทย โทรสอบถามข้อมูลการจองซื้อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทย โทร 02 888 8888 กด 819

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Facebook Comments
SHARE
Advertorial Team
“คนทำงาน” ที่ชอบลงทุนกับความรู้ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น