About Us

Salary Investor เป็นที่รวมความรู้ในด้านการลงทุนของคนทำงานประจำหรือที่เรียกกันว่า “มนุษย์เงินเดือน” โดยการลงทุนในที่นี้ มิได้หมายถึงการลงทุนทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการลงทุนกับทุกด้านของชีวิต เราเชื่อมั่นว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกมิติของชีวิต ทั้งในด้านการงาน การเงิน การใช้ชีวิต และการสร้างคุณค่าคืนแก่สังคม

ความรู้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ องค์ความรู้และทักษะด้านการวางแผนชีวิตและด้านการเงิน จะช่วยให้ท่าน สามารถนำไปใช้เพื่อยกระดับชีวิตของตน ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป