กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วางแผนดีมีเงินก้อนใหญ่ “ยามเกษียณ”

PVD (Provident Fund) มีดีกว่าที่คิด (วางแผนดีมีเงินก้อนโต)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ
เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยาม “เกษียณอายุ” ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว กรณี ที่ลูกจ้างเสียชีวิต “PVD จึงเป็นการออมลงทุนก่อนใช้ ที่ดีที่สุดของคนทำงานประจำ”

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"