ลงทุนอสังหาฯ ออฟฟิศ vs ศูนย์การค้า vs โรงแรม ใครมาวิน??

ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนจากปัจจัยทั้งในและต่างประเทศแบบนี้ ทำให้หลายคนเริ่มเบนเข็มมองไปยังการลงทุนในอสังหาฯ ซึ่งมีเสถียรภาพมากกว่า ทั้งยังให้ผลตอบแทนที่ชนะอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากประจำ โดยเฉพาะการลงทุนผ่านกอง REIT ที่ทำให้นักลงทุนรายย่อยอย่างเรา ๆ สามารถเข้าถึงโครงการอสังหาฯ มูลค่ามหาศาล ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงหลักพัน 

แต่ภายใต้คำว่า ‘อสังหาฯ’ ยังแยกย่อยเป็นหลายรูปแบบ ทั้งคอนโด อาคารสำนักงาน โรงแรม ไปจนถึงศูนย์การค้า ซึ่งนักลงทุนต้องทำการบ้าน ศึกษาข้อดีข้อเสีย เพื่อคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ บนทำเลศักยภาพ และตรงกับสไตล์การลงทุนมากที่สุด

สำหรับนักลงทุนที่กำลังประสบปัญหารักพี่เสียดายน้อง ‘CPNREIT’ ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ใหญ่ที่สุด ที่เน้นการลงทุนในโครงการศูนย์การค้าคุณภาพ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ต้องเก็บไปพิจารณา …

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT’ จัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNRF) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 เพื่อเข้าลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง โดยมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เป็น Sponsor

และมีบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงมี บลจ. ไทยพาณิชย์ เป็นทรัสตี โดยปัจจุบัน CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าศูนย์การค้ารวม 5 แห่ง อาคารสำนักงาน 2 แห่ง และโรงแรมอีก 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยว

ล่าสุด กองทรัสต์ CPNREIT ประกาศเตรียมเข้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินเดิมอีก 1 แห่ง มูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 55,990 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

โดยทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ประกอบด้วย ทรัพย์สินจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN และ/ หรือบริษัทย่อยของ CPN จำนวน 4 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินเดิมอีก 1 แห่ง มูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 48,560 ล้านบาท และการรับโอนทรัพย์สินจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานจีแลนด์ หรือ GLANDRT จำนวน 2 แห่ง มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,430 ล้านบาท

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุนเพิ่มเติม (ไม่รวมการชำระค่าเช่าโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ช่วงต่ออายุ)  จะมาจากเงินกู้ยืม และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 13,500 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 770 ล้านหน่วย

การเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้จะทำให้ CPNREIT มีศักยภาพในการสร้างรายได้มากขึ้น จากทรัพย์สินคุณภาพที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่สำคัญยังเป็นการกระจายความเสี่ยง ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง ความหลากหลายของผู้เช่า ตลอดจนการลงทุนในโครงการอสังหาฯ Mixed – Use ที่ครอบคลุมทั้งศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงาน

รวมถึงมีศักยภาพการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่องของ CPNREIT จากการเข้าลงทุนในโครงการคุณภาพของกลุ่ม CPN เพิ่มเติมในอนาคต จึงนับเป็นอีกหนึ่งกองทรัสต์ขนาดใหญ่ที่พร้อมสร้างการเติบโตไปกับภาคอสังหาฯ ของประเทศอย่างแท้จริง …   

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cpnreit.com

แหล่งข้อมูล
– รายงานประจำปี 2561 ของ CPNREIT
– หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2562 ของ CPNREIT
– แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ / ร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนของ CPNREIT ฉบับแรก ยื่น ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

Facebook Comments
SHARE
Advertorial Team
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"